Preparat do usuwania sinizny OLSIN 25KG Zobacz większe

Preparat do usuwania sinizny OLSIN 25KG

Nowy produkt

Preparat do usuwania sinizny OLSIN

Więcej szczegółów

113 Przedmioty

199,00 zł brutto

Metody aplikacji OLSIN:

Kąpiel: wykonać kąpiel w temp. 5-20 C, czas kąpieli 15-30 minut.

Malowanie: malować w zasinione miejsca pędzlem o twardych włosach lub szczotką.

Natrysk: wykonać natrysk z odległości 15-20 cm (zawsze z wiatrem jeżeli zabieg jest wykonywany zewnątrz). Zabieg należy powtórzyć po 24h, gdy drewno jest mocno zainfekowane i sinizna nie zniknie.

 

Niezależnie od sposobu i miejsca aplikacji OLSIN (wewnątrz, na zewnątrz) należy zachować środki ochrony osobistej.Zalecenia: przed użyciem sprawdzić działanie preparatu w mniej widocznym miejscu. Produkt stosować na drewno w stanie surowym tzn. poddane tylko obróbce mechanicznej. Działanie produktu może być mniej efektywne na drewnie poddanym obróbce termicznej, chemicznej (podwyższona temperatura lub naniesione inne preparaty chemiczne). Skuteczność działania zależna jest również od stopnia zasinienia drewna, wilgotności, temperatury drewna i powietrza. W przypadku braku efektu po jednorazowym nałożeniu preparatu czynność należy powtórzyć. Powierzchnię drewna można owinąć folią, w celu wzmocnienia działania preparatu. W celu usunięcia pozostałości preparatu drewno można zneutralizować wodą.

Środki ostrożności

   Produkt ADR

   Grupa pakowania: II

   UN 1760

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać uwolnienia do środowiska.

P260 Nie wdychać gazu/par/rozpylonej cieczy.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodano produkt do porównania